B set  $314
  • Sukiyaki Gold  500g x2 $105/kg
  • Sukiyaki White  500g x2 $85/kg
  • Pork Slice  500g x2 $39/kg
  • Yakiniku Gold  500g x2 $120/kg